IAS Gyan
advertisement_image_1

Blogs

BOOKS AND AUTHORS OF ANCIENT INDIA

3rd April, 2022 Prelims

 

Book

Author

Astadhyayi

Panini

Mahabhasya

Patanjli

Nagananda

Harshvardhana

Naishadhacharita

Sri Harsha

Mrichhakatika

Sudraka

Gitagovinda

Jayadev

Navratna

Virsena

Mudrarakshasa

Visakdatta

Rajtarangini

Kalhana

Kathasaritsagar

Somdeva

Kamasutra

Vatsayana

Prashnottarmalika

Amoghavarsha

Swapanvasdattam

Bhasa

Buddha charita

Asvaghosa

Natyashastra

Bharata

Abhigyan Shakuntalam

Kalidasa

Vikramorvashi

Kalidasa

Raghuvansan

Kalidasa

Amarkosa

Amarshmha

Panc hsidhantika and Brihat Samhita

Varharmihara

Surya Sidhanta and Aryabhatta

Aryabhatta

Panch tantra

Vishnu Sharma

Nitisara

Kamandaka

Aihole Prasasti

Ravi Kriti

Indica

Megasthanese

Arthasastra

Kautilya

Charaka Samhita

Charaka

Lilawati

Bhaskara II

Harshacharita and Kadambari

Harsha vardhan

Ratnavali

Harsha vardhan

Gathasaptashati

Hala

Nitisara

Kamandaka

ANCIENT INDIA POETS AND KINGS

 

Poet

King

Ashvaghosa Nagarjuna, Vasumitra

Kanishka

Harisena

Samudragupta II

Amarsimha

Chandra gupta II

kalidasa

Chandragupta II

Banabhatta

Harshavardhana

Ravikirti

Pulkesin II

Bhavabhuti

Yasovarman

Mahaviracharya

Amoghavarsha

Jinsena

Amoghavarsha

Dandin

Narsimhavarman

Rajashekhar

Mahindrapala

Bilhana

Vikramaditya VI

Viknaneshvara

Vikramaditya VI

Kamban

Chola